banner-vase-podpora-60.jpg
Zdroj fotografie:http://commons.wikimedia.com
Úvod > Podpora > Vaše podpora

Vaše podpora

Vteřina poté je nezisková organizace. Naši členové a členky se do všech aktivit zapojují pouze na dobrovolnické bázi. Pokud máte chuť rozšířit naše řady, napište nám na info@vterinapote.cz. Každá ruka se počítá. 

Také nás můžete finančně podpořit v realizaci našich projektů a chodu organizace. Částka bude využita na aktivity platformy: výjezdy do dětských domovů, právní poradenství, brožury, a jiné..

Za jakoukoliv i symbolickou podporu předem

DĚKUJEME

Číslo účtu: 3572594389/0800

 

PARTNERSKÉ ORGANIZACE

Pro Vteřinu poté je důležité spolupracovat s organizacemi a lidmi, kteřé  jsou ne jenom odborníci ve své profesní oblasti, ale mají také velkou chuť a nadšení podpořit práva dětí vyrůstajících v zařízení institucionální péče.

Asociace dítě a rodina 

http://www.ditearodina.cz/

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

www.cosiv.cz

 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu.

ČOSIV navazuje a rozvíjí kontakty s orgány státní správy, nestátními neziskovými organizacemi, akademickou obcí a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky v oblasti působnosti v České republice i v zahraničí, publikuje pravidelný newsletter o inkluzivním vzdělávání, pořádá odborné konference, semináře a přednášky, věnuje se publikační činnosti, připravuje metodické a propagační materiály, které zpřístupňují téma inkluzivního vzdělávání odborné i laické veřejnosti, vytváří a pravidelně udržuje portál určený zejména pedagogické veřejnosti, rodičům a dalším osobám odpovědným za vzdělávání, implementuje koncept inkluzivního vzdělávání do vzdělávacího systému ČR.

 

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží (NPS SD)

http://www.strukturovanydialog.cz/


Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu s mládeží do běžné veřejné diskuze v České republice. Strukturovaný dialog je nástroj a proces, který podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali. Také se zaměřuje na to, aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik, které se dotýkají mladých lidí. 

 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (PPO)

www.poradna-prava.cz

 

Poradnu pro občanství, občanská a lidská práva (PPO) založili jako občanské sdružení (dnes spolek) v roce 1999 právníci a sociální pracovníci,navazující na svou dosavadní činnost v rámci poradny pro otázky státníhoobčanství, působící do té doby při Českém helsinském výboru (od roku 1996).

PPO i nadále poskytuje poradenství ve věcech státního občanství, ale i obecněji v otázkách migrace. Kromě toho rozvíjí právní projekty se zaměřením na problémy diskriminace, na jejich příčiny a ochranu proti ní včetně možnosti zajišťování školení pro orgány veřejné moci (Policie ČR, úřadypráce, Magistrát hl. m. Prahy). Ve vybraných případech zajišťuje PPO svým klientům právní pomoc, výjimečně i zprostředkováním bezplatné advokátní pomoci. K činnosti PPO patří i analýzy platné právní úpravy ve vybraných oblastech z hlediska jejich souladu s mezinárodními závazky České republiky na úseku lidských práv. Podpořit potřebné systémové změny se PPO snaží i účastí některých svých členů a/nebo zaměstnanců v poradních orgánech vlády (např. výbory Rady vlády pro lidská práva). PPO je současně poskytovatelem některých registrovaných sociálních služeb (odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy), které jsou dnes poskytovány dvanácti pracovišti, rozmístěnými v rámci celé ČR zejména v oblastech s větším výskytem potřeby různorodé sociální pomoci.

K evergreenům tu patří samozřejmě dluhové poradenství, některé otázky rodinného práva, bytová problematika či pracovněprávní vztahy. Denodenní sepětí klientské terénní práce je vhodným, ba nezbytným doplňkem zmíněných systémových aktivit.

 

Liga lidských prav

http://llp.cz/

Liga lidských prav je nezisková organizace – spolek, který hájí práva a svobody všech lidí. Pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali.

V oblasti ochrany práv dětí podporuje alternativy k ústavní péči o děti a v případech, kdy je nevyhnutelná, změnu ústavních zařízení tak aby byla menší, otevřenější a lépe odpovídala potřebám dětí, které v nich vyrůstají. Bojuje proti porušování práv dětí ze strany vychovatelů i ředitelů, zbytečnému odebírání dětí z rodin, neúčelnému trvání ústavní výchovy a trestání, které stát uplatňuje vůči rodinám v obtížné životní situaci. Chce, aby dětské domovy a jiná zařízení respektovala práva dětí, které v nich žijí, a stát pomáhal rodinám v nouzi řešit problémy včas a efektivněji.

Jak to dělá:

  • Připomínkuje zákony týkající se péče o ohrožené děti.

  • Publikuje odborné analýzy i manuály pro veřejnost.

  • Zastupuje rodiny, z kterých byly děti odebrány či jejich odebrání hrozí.

  • Spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi na návratu dětí do rodiny.

  • Navrhujeme systémové změny.

 

PŘÍZNIVCI 

 

Mgr. Miro Bartoš

Vystudoval Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, nyní studuje dále management na Newton College. Od roku 2008 je interním členem souboru opery Divadla J. K. Tyla, věnuje se koncertní činnosti u nás i v zahraničí. Vyučoval zpěv na ZUŠ v Mariánských lázních a Nýřanech. Vyrůstal 13 let v dětském domově Domino. V roce 2013 byl poradcem náměstka ministra práce sociálních věci pro oblast romské inkluze a vzdělávání. Připravuje projekt pro romské talentované děti ve spolupráci s MPSV.

 

ČESTNÍ ČLENOVÉ

 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Ph.D.

Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) - Vystudovala Pedagogickou fakultu UK se zaměřením na speciální pedagogiku. Pracovala nejprve v Jedličkově ústavu a Charitě ČR, následně na Ministerstu práce a sociálních věcí jako vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí a posléze jako náměstkyně ministra školství a vrchní ředitelka sekce speciálního vzdělávání. Po celou svou profesní kariéru se věnuje otázce inkluze dětí, a to i prostřednictvím své bohaté externí spolupráce a členství v expertních platformách.

 

MUDr. Jan Pfeiffer

Psychiatr s 30- letou klinickou zkušeností. Je členem komise Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání při Radě Evropy. Dlouhodobě se zabývá problematikou lidských prav osob se zdravotním postižením a deinstitucionalizaci péče. Podílel se na vzniku Českého institutu pro supervizi, ve kterém je momentálně výcvikový supervizor. Je externím spolupracovníkem Iron Mill Institutu.

 

Mgr. Adam Křístek

Právník s dlouholetou zkušeností v právním poradenství a zastupování klientů na úseku sociálně-právní ochrany dětí, který pracuje v Poradně pro občanství, občanská a lidská práva. Realizuje projekty zaměřené na problematiku diskriminace a rovných příležitostí,  prevenci sociálního vyloučení a poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Je členem Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva a momentálně je rovněž zaměstnán na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 

MUDr. Milena ČERNÁ

Narodila se 24. dubna 1942 v Praze. Původně pracovala jako zdravotní laborantka. V letech 1969–72 působila v Československé akademii věd, od roku 1972 léčila na II. kožní klinice Všeobecné fakultní nemocnice. V letech 1979–86 byla odbornou asistentkou na lékařské fakultě. Z politických důvodů místo na fakultě musela opustit. Po roce 1989 pracovala na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a současně byla předsedkyní sociálního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy. Od založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byla jeho poradkyní, členkou správní rady, od roku 1993 je jeho ředitelkou. Kromě toho je také zakladatelkou EAPN ČR, české sítě organizací proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Více informací o Výboru dobré vůle najdete zde: www.vdv.cz

 

Mgr. et Mgr. Alena Vlachová

Advokátka a zakladatelka projektu pomoci dětem z dětských domovů, které se ocitly v dluzích za místní poplatky za komunální odpad a jízdy městskou hromadnou dopravou. Projekt Děti bez dluhů poskytuje dětem bezplatné právní zastoupení v souvisejících řízeních a díky penězům vybraným od dárců pomáhá zbavit konkrétní děti dluhů, které jim ztěžují vstup do samostatného života. Více informací o projektu na www.detibezdluhu.cz

 

Mgr. Ján Simkanič

Publicista, výkonný ředitel společnosti Internet Info, mj. duchovní otec ceny českého internetu Křišťálová Lupa, předseda výkonné rady Sdružení pro internetový rozvoj. Své občasné postřehy umisťuje na web Simindr.cz. Ze svých příspěvků zabývajících se stavem české společnosti sestavil a vydal knihu České nesvědomí. Situaci soudobých médií popsal v eseji Mediální revoluce. U příležitosti 25. výročí sametové revoluce připravil vzpomínkový projekt Mé dětství v socialismu, jehož výtěžek je určen organizacím pomáhajícím dětem a rodinám v ohrožení.

 

MEDIÁLNÍ PODPORA